Betingelser for brug af hjemmeside og den samlede Vildtanalyse, Afskydningsværktøjer mv., samt forbehold – læs denne Disclaimer inden du køber Vildtanalysen, Cull Tolls etc., og inden du bruger Hjemmesiden:

Disclaimer og specifikke forbehold (vilkår, betingelser og forbehold):

Ved brug af hjemmesiden “Find dit rigtige jagtudbytte – Find your right cull.dk” samt bestandsanalysemodeller, beregningsmodeller, afskydningsværktøjer og optimeringsmodeller og andre filer der til enhver tid kan downloades herfra, eller leveres/overdrages på anden måde, accepterer du denne disclaimer og er indforstået heri. – Kan dette ikke accepteres, skal du ikke benytte/bruge hjemmesiden og/eller bestandsanalysemodeller/beregningsmodeller mv. og/eller andre filer der til enhver tid kan downloades fra eller via hjemmesiden og/eller leveres/overdrages på anden måde.

Hjemmesiden: “Find dit rigtige jagtudbytte – Find your right cull.dk” med tilhørende vildtanalysemodel, afskydningsværktøjer og optimeringssmodel mv., er ejet og drevet af ægteparret Marie-Louise Ljungberg Hansen, Jack Carl Hansen og deres søn, som er privatpersoner underlagt dansk lovgivning. Det samme gælder bestandsanalysemodellen, afskydningsværktøjerne og optimeringsmodellen mv. i Filerne: “Vildtanalyse og jagtudbytte 1 af 2.xlsx” og “Vildtanalyse og jagtudbytte 2 af 2.xlsx”, samt separat leverede filer – i deres forskellige nuværende og fremtidige navngivelser, versioner,- og lande- versioner, samt dyrearts,- og sprog- versioner.

Intet ansvar for tab, der er forårsaget af en person, der handler eller undlader at handle i afhængighed af, i tilknytning til eller som et resultat af det materiale, der er inkluderet i eller udeladt fra denne samlede Vildtanalyse og separate filer, kan eller vil blive accepteret af udgivere (n)/ forfattere (n).

Anvendelse af indhold i ovennævnte hjemmeside og i bestandsanalysemodeller, beregningsmodeller, afskydningsværktøjer og optimeringsmodellen, samt i eventuelt andre medfølgende, eller senere fremkomne Vildtanalyse, analysemodeller, separate filer mv., er på eget ansvar og risiko – og vi påtager os intet direkte, indirekte, eller afledt ansvar, heller ikke erstatningsansvar for brugen heraf. Vildtanalysens fil(er), herunder analysemodeller, beregningsmodeller, afskydningsværktøjer, afskydningstabeller og optimeringsmodellen inkl. separat leverede filer, må ikke videreformidles på nogen måde, men er alene til personlig, privat og ikke- kommerciel brug for de personer til hvem vi har leveret filerne, med mindre andet skriftligt aftales. – Alt som ovenfor beskrevet og yderligere specificeret som følger: 

Vi fraskriver os alle former for ansvar og erstatningspligt for skader opstået i forbindelse med et besøg på, eller i forbindelse med enhver benyttelse af hjemmesiden: “Find det rigtige jagtudbytte – Find the right cull.dk”, idet indholdet i denne samt al materiale der til enhver tid kan hentes/købes fra eller via hjemmesiden eller leveres/overdrages på anden måde, herunder analysemodeller, beregningsmodeller, afskydningsværktøjer, optimeringsmodel og separat leverede filer er uden nogen former for garanti, herunder uden garanti for egnethed til et bestemt formål. – Således købes hele eller dele af Vildtanalysen som beset på nettet, og uden reklamations,- eller returret. 

Alt indhold på hjemmesiden og i analysemodellerne tilstræbes at være korrekt – men der gives ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for at oplysninger, beregninger, metoder, principper og informationer m.v. er nøjagtige og rigtige på ovennævnte hjemmeside og i alle den samlede Vildtanalyses  bilag og filer, som de til enhver tid er og forefindes. Hjemmesiden og alt indhold på hjemmesiden og i alle den samlede Vildtanalyses bilag og filer, herunder analysemodeller, beregningsmodeller, afskydningsværktøjer, optimeringsmodel og separate filer kan slettes og ændres uden varsel og uden forudgående meddelelse.

Alle oplysninger, materialer og filer, der downloades fra hjemmesiden, eller på anden måde fremskaffes via brugen af hjemmesiden, fremskaffes for egen risiko og vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader og hændelige følgeskader, som opstår ved brugen af hjemmesiden eller ved brugen af de filer der til enhver tid kan downloades fra hjemmesiden og/eller på anden måde kan hentes eller bliver leveret/overdraget – uanset om det skyldes fejl, mangler, misfortolkninger, oversættelsesfejl, manglende oversættelse, uhensigtsmæssigheder i materialet, eller alle andre årsager. Denne begrænsning omfatter ligeledes erstatning for tab som følge af skadelige programmer, skadelige filer som kan downloades via hjemmesiden, eller skadelige filer der er leveret/overdraget på anden måde.

Vi er ikke ansvarlige for links på hjemmesiden, og brugen af disse er på egen risiko. Det er tilladt at linke til ovennævnte hjemmesides indhold med korrekt kildeangivelse. Enkeltstående brug af links er tilladeligt, mens systematisk brug af links til kommercielle formål ikke er tilladt. Det er ikke tilladt, uden forudgående skriftlig tilladelse fra os, at indsætte indhold fra ovennævnte hjemmeside, herunder fra filer der kan downloades fra eller via hjemmesiden eller overdrages på anden måde, herunder analysemodeller, beregningsmodeller, afskydningsværktøjer, optimeringsmodel og separat leverede filer, ind i en hjemmesides frame, så indholdet fremstår som en integreret del af siden.

Der ydes ingen yderligere hjælp/support og vejledning i brug og forståelse af vildtanalysen, inkl. dennes analysemodel,- og beregningsmodeller – udover de mange indbyggede oversigter, vejledninger, manualerne på dansk og engelsk og forklarende tekstbokse tilknyttet celler – som burde være fuldt tilstrækkeligt.

Der gøres særskilt opmærksom på, at det er den dansksprogede version af denne Disclaimer som er gældende, idet der kan være oversættelsesfejl, eller muligheder for fejlfortolkninger, i den tilhørende engelske Disclaimer, som således kun er vejedende.

En køber af Vildtanalysen, samt andre ting der kan downloades fra hjemmesiden, accepterer uden reklamationsret og uden returret og uden tilbagebetaling det modtagne, i dén tilstand og brugbarhed dette har.

Fotos i Gallerier såsom i f.eks. Gallerierne: “Diverse nyttigt”, “Overlevelse” og “Knob”, samt filer der frit kan downloades, skal betragtes som mine egne personlige og private opslagssteder, som jeg blot viser andre. 

Vedr. Excel version, sprog, skærm og PC:

Analysemodeller og beregningsmodeller mv. er udført i Microsoft Office, Excel 2010, format .xlsx med dansk opstilling/danskt tastatur (bruger- flade), på en 6 år gammel Dell Dimension 9200, i en 1 år gammel Medion i Windows XP, i windows 8.1 og i windows 10, og vi påtager os intet direkte eller indirekte ansvar for at brugers aktuelle Excel- version (også ældre som fremtidige) kan åbne og fremvise analysemodellen, så den fremvises som i vores ovennævnte excel- version i dansk visning, og på vor PC på udførelsestidspunkt. – Vildtanalysen er dog afprøvet i flere Windows- versioner samt på flere forskellige PCére, og dette viste ingen uhensigtsmæssigheder.

Analysemodellen er udført på stor skærm (HP2710m), og vi påtager os intet direkte eller indirekte ansvar for at brugers aktuelle skærm ikke fremviser analysemodellen som den fremvises på min skærm på udførelsestidspunkt. – Lille skærm, f.eks. mobiltelefon, vil formentlig være uhensigtsmæssig eller uegnet i brug af Vildtanalysen.

Vi påtager os intet direkte eller indirekte ansvar for at brugers aktuelle computer, eller andet medie/platform samt Brugers Excel- version er i stand til at fremvise og køre Vildtanalysen, Afskydningsværktøjerne m.fl., som er udført i en dansksproget Excel. – Angående computere, påviste udførte test på flere forskellige Pc ére dog ingen uhensigtsmæssigheder.

Analysemodellen er udført i en dansk version af excel (med dansk tastatur), og eventuelle nødvendige indstillinger/omstillinger til dansk sprog må Bruger/køber selv sørge for, ligesom Bruger/køber selv må undersøge forinden køb af Vildtanalysemodellen eller dens separate Afskydningsværktøjer mv., om Bruger/købers Excel- version kan vise Vildtanalysen i Brugers/købers aktuelle Excel- sprogversion, som i den danske Excel- version nævnt ovenfor (Microsoft Office, Excel 2010, format .xlsx med dansk opstilling (bruger- flade) – således at de danske bogstaver å, ø og å er tilgængelige/synlige i Brugers version. – Vildtanalysen etc. og eventuelt også Afskydningsværktøjer virker ikke, hvis excel ikke har danskt tastatur.

Vi har ikke afprøvet analysemodellen i engelske versioner af Excel, eller afprøvet analysemodellen i andre sprogversioner, hvorfor der refereres til afsnittene ovenfor og nedenfor.

Analysens sprog:

Analysens sprog er dansk, som antageligt kan forstås af brugere i Danmark-DK, Sverige-S og Norge-N. –  Vildtanalysens side Start and International Page og Afskydningsværktøjer – Cull Tools er på dansk og engelsk. Visse dele i den øvrige Vildtanalyse er oversat til engelsk, og hvor kun det af mig vurderede essentielle er oversat. Analysens dele der vedrører elg er hovedsageligt på svensk. Der tages forbehold for oversættelsesfejl,- misfortolkninger og misforståelser, samt eventuel manglende oversættelse, hvilket også gælder denne Disclaimer.

Det kan således ikke garanteres, at alle engelsktalende Brugere opnår et fuldstændigt og 100 % fuldt udbytte af hele denne samlede Vildtanalyse, især hvis engelsktalende vil anvende vildtanalysen som avanceret Bruger, der vil kunne ændre i valgte variabler – idet dette bl.a. også vil afhænge af Brugers forudsætninger og egenskaber samt viden om vildt, jagt, analyse mv.

Engelsktalende Brugere (på avanceret niveau) må gøre brug af Vildtanalysens side: “Analysis startup – opstart” og siden: “Analysis Diagram – Manual” samt “Hvad gør jeg-What to do?”, som er Manualer på Dansk og Engelsk, og hvilke skulle være tilstrækkelige, men det kan ikke udelukkes 100 % at engelsktalende må anvende f.eks. Goggle Translate i et vist mindre omfang.

Analysemodellen er udført i en dansk version af Excel, hvorfor engelsksproget Excel- version blot vil vise tegn, hvor der optræder æ, ø og å, samt andre afvigelser. – Derfor må engelsksprogede Brugere omstille deres Excel- version/tastatur til Dansksproget – hvis muligt (- og dét burde være muligt). – Hvis omstilling til danskt tastatur ikke er muligt, må Bruger acceptere enhver følge heraf.

Dansk lovgivning:

Alt på hjemmesiden, bestandsanalysemodeller, beregningsmodeller, afskydningsværktøjer og optimeringsmodellen og alle andre filer som kan downloades via hjemmesiden, hjemmesiden samt filer der overdrages/leveres på anden måde og til hver en tid, er underlagt dansk lovgivning og alle eventuelle retslige sager og tvistigheder o. lign af alle arter i forbindelse hermed skal afgøres ved de danske domstole.

Specifikke forbehold angående bestandsanalysemodellerne/beregningsmodellerne mv.:

Vedr. bestandsanalyser for andre lande end Danmark samt for andre dyrearter end råvildt, kan der muligvis være forhold som ændrer visse stillede forudsætninger og anvendte opstillings,- og regnemetoder i analysemodellen – disse forhold må bruger selv korrigere for i det mulige omfang, og i h.t. øvrige vilkår, forbehold og betingelser i denne disclaimer.

Anden anvendelse, andre dyrearter og vedr. andre lande:

Analysemodellen må, som den til enhver tid forefindes og fremstår, principielt anvendes til andre hjortearter, samt alle jagtbare og ikke jagtbare dyrearter med en gennemsnitlig levealder for handyr op til 10 år og hundyr op til 13 år, idet man blot ændrer i variablerne efter behov, biologi m.v., i dén udstrækning dette er muligt i Vildtanalysens nuværende struktur – og dersom aktuelt abstraherer fra råvildts,- og elgpecifikke ord og udtryk, samt (dersom aktuelt) ser bort fra de råvildts,- og elgpecifikke emner. – I dét omfang analysens indbyggede variabler, simuleringsdel og beregningsmetoder også er anvendelig for andre dyrearter, kan der således antageligt analyseres en lang række andre dyrearter end råvildt og elg – som er analysemodellens basisdyrearter. – Således må bruger selv afgøre, om analysemodellen er egnet til brugers påtænkte dyreart, valgte land og brug.

Der kan muligvis være forhold i andre lande og vedrørende andre dyrearter, som vi ikke kender til, og som derfor ikke er indbygget, eller er ukorrekte i analysemodellerne mv. – sådanne forhold må bruger selv korrigere for, i det omfang dette er muligt i Vildtanalysen.

Vedrørende tilstedeværende: Udsagn, påstande, udtalelser, kritik, tilkendegivelser samt anvisninger og anbefalinger mv.:

Alle udsagn, kritik, påstande, udtalelser, tilkendegivelser, anvisninger og anbefalinger mv. fremført i denne samlede Vildtanalyse skal opfattes således og med følgende tilføjelse: “Efter min mening, som jeg ser det, som jeg har opfattet det og/eller som denne udførte vildtanalyses resultater foreviser dette”.

Henvendelser og invitationer:

Eventuelle uopfordrede fremsendte mails og henvendelser (invitationer) til andre jægere, organisationer m.fl., skal alene betragtes som et forsøg på at redde vildtbestandene på samfundsnyttig vis, og er alene tiltænkt som en appel og et debatskabende tiltag, samt deling og udveksling af synspunkter til/med personer, organisationer m.fl., som må betragtes som værende direkte eller indirekte implicerede i bestandsforvaltning og jagt – og ikke med henblik på salg af noget. – At Afskydningsværktøjer nævnes i denne appel, skal alene betragtes som en beskrivelse af en mulig ny måde at redde de vigende vildtbestande og jagten på. – Link i fremsendte henvendelser (invitationer) går direkte til hjemmesidens side: “Status råvildt 2021”, som er den her omtalte appel og det her omtalte debatskabende tiltag fra min side – som ikke erhvervsdrivende privatperson der håber på feed back.

Ophavsret:

Denne samlede Vildtanalyse inkl. bestandsanalysemodel, beregningsmodeller, afskydningsværktøjer og optimeringsmodel m.v., i alle dens lande,- og dyreart,- og sprogsversioner er ophavsretligt beskyttet. 

Uautoriseret reproduktion eller distribution af denne analysemodel, eller dele af analysemodellen og bestandsanalysen, herunder afskydningsværktøjer og optimeringsmodel mv., er ulovligt og vil blive retsforfulgt. – Man må derfor ikke kopiere, distribuere, genskabe, genudgive, ændre, videresende, sælge eller på anden måde kommunikere noget af dette materiale, herunder tekst, formler, beregningsmetoder samt billeder til privat, offentligt eller kommercielt formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Support:

Der er ingen support til denne vildtanalyse eller dens Afskydningsværktøjer mv., idet supporten er indbygget i analysemodellens og værktøjernes mange vejledninger, cellekommentarer, i Introduktionen og i flere Manualer på dansk og engelsk.

Det kan ikke garanteres, at alle brugere (almindelige som avancerede), umiddelbart kan overskue eller forstå alt i denne meget store og omfangsrige vildtanalyse – hvorfor bruger kan erhverve sig 3 forskellige versioner, med forskelligt omfang af informationer og detaljer.

Vi lover således ikke at alle brugere kan anvende samtlige dele i denne samlede vildtanalyse, idet dette vil afhænge af den enkelte brugers indsigt i vildtet, jagt, bestandsdynamik, analysearbejde, biologi, Excel- version, sprog, PC osv. – men vi lover at have gjort alt hvad der er os muligt, p.t. for udførelse af Vildtanalysens forskellige dele, for at alle dansk og engelsk talende brugere kan få et rigt udbytte af den samlede Vildtanalyse.

Der kan dog skrives kommentarer og bemærkninger til mailadressen på hjemmesiden. 

Betaling:

Først når betaling er tilgået min konto, udleveres en kode til at få adgang til at downloade Afskydningsværktøjet. – Vi skal helt friholdes af eventuelle problemer af alle arter i forbindelse med en købers betaling på alle betalingsplatforme. Betalingsdelens PayPal- betalingsknap, som kommer fra, og er tildannet i PayPals hjemmeside, er blot et forslag, som alene køber er ansvarlig for at benytte.

Anvendte kilder og fotos, udover egne kilder og fotos:

Ikke erstattende for oprindelige kilde/foto, nedscalerede, nedformatterede, combinerede, og på anden måde sammensatte og omdannede frie fotos under “Fair Use” og “Public Domain Images” fra pixabay.com, Google og fra den frie Wikipedia – med dét nye formål at samfundsnyttigt og forskningsmæssigt belyse væsentlig, anderledes overordnet indgangsvinkel og brugsflade til fremme af korrekt bestandsanalyse og bestandsmanagement af vilde jagtbare og ikke jagtbare dyrearter.