5 hjorte og 1 antilope

Velkommen til Afskydningsværktøjer

Der har altid manglet Afskydningsværktøjer, til brug for at kunne afskyde rigtigt og herved bæredygtigt i de jagtbare vildtbestande – også nede på de enkelte jagtarealer. 

Nu er de hér.

For at forstå behovet for disse Afskydningsværktøjer, indledes der med en status, som omhandler vores sete 34 % bestandsfald i råvildtbestanden i Danmark fra 2009 til 2020 – Forløb, følger, årsag og løsning. – Store dele af denne status vedrører også flere andre sete bestandsfald hos både råvildt og elg i flere andre lande. 

Én ting kan siges allerede nu og Up Front: Det er bestandsudtaget og jagtformen, der skal tilpasse sig den til enhver tid værende bestandssituation – uanset at der eventuelt også er andre medvirkende årsager til bestandsfald. – Der er ikke andre muligheder.

Det er nu at jægerne, jagtudlejerne og de jagtlige organisationer skal handle, for at undgå yderligere bestandsfald og restriktioner – og for at bevare jagten på især råvildt og elg – og dette i flere lande med råvildt og elg.

Afskydningsværktøjer - Cull Tools:

Med disse lette og enkle Afskydningsværktøjer, som er på både Dansk og Engelsk – er det nu muligt, nok for første gang nogensinde, at afskyde sandsynligt rigtigt og bæredygtigt på landsplan, i distrikter og helt nede på jægernes og jagtudlejernes egne jagtarealer.

Disse Afskydningsværktøjer gælder råvildt i alle 50 lande med råvildt og elg i alle 20 lande med elg – og ca. 198 andre hjortevildtarter samt mange andre lignende dyrearter i hele verden.

Afskydningsværktøjerne er udført på basis af resultaterne i en stor international Vildtanalyse / bestandsanalyse – og til orientering kan der andet sted på denne website læses kort om denne ekstremt stærke bestandsanalyse, og der vises nogle få udvalgte fotos fra Vildtanalysen. – Vildtanalyse og Afskydningsværktøjer etc. er ophavsretsligt beskyttede.

Afskydningsværktøjer – Cull Tools er et .xlsx regneark med 15 værktøjer, hvor du i de fleste værktøjer bare skal vælge værktøj for land/dyreart og 4 andre ting i værktøjet.

Herefter ser du resultaterne i det valgte værktøj:

– for råvildt, elge og andre lignende dyrearter:

Hvor mange dyr du sandsynligvis har på dit jagtareal.

Hvor mange handyr, hundyr og unger du bæredygtigt kan afskyde på dit jagtareal.

Hvor mange af dine skudte råbukke, der bør være spidsbukke, gaffelbukke og seksendere.

Hvor mange af de skudte bukke som bør være 1- årige bukke. 

Hvor mange af de skudte råer som bør være 1- årige råer.

Hvor mange rådyr der kan afskydes i hele landet og i landets distrikter, fordelt på handyr, hundyr og unger i 8 lande i Europa – Danmark, Sverige, Norge, England, Finland, Tyskland, Polen og Frankrig. – Dette er måske mest for de bestandsforvaltende myndigheder, men dette kan også være meget interessant for jægere, som vil se hvordan bestandene ser ud i de forskellige distrikter (- når du skal vælge jagtareal og/eller en jagtrejse).

Hvor mange elge der kan afskydes i hele landet og i landets distrikter, fordelt på handyr, hundyr og unger i 3 lande i Europa – Sverige, Norge og Finland. – Dette er måske mest for de bestandsforvaltende myndigheder, men dette kan også være meget interessant for jægere, som vil se hvordan bestandene ser ud i de forskellige distrikter (- når du skal vælge jagtareal og/eller en jagtrejse).

Hvor mange elge i yderligere 17 lande, rådyr i yderligere 42 lande og andre lignende vildtarter i alverdens lande, der kan afskydes i hele landet og på dit eget jagtareal, fordelt på handyr, hundyr og unger.  

Herunder ser du et foto af de 15 Afskydningsværktøjer. – I filen “Afskydningsværktøjer hjorte m.fl – Cull Tools deer etc.xlsx” klikker du blot på ønskede værktøj A-Q og i de fleste værktøjer udfylder du kun i 4 stærkt gule felter (celler) – så har du dit resultat. – Nemt og enkelt:

I 3 af værktøjerne: K, L og Q, skal Bruger selv finde og indsætte nogle få informationer i værktøjerne..

Du kan se et foto af Afskydningsværktøj D, i Galleri: “Fotos fra Afskydningsværktøjer”.

Er disse Afskydningsværktøjer – Cull Tools nødvendige? 

Jo, de har bestemt været en meget længe savnet vare, hvilket du kan læse om i: “Status råvildt DK 2021 – JH” – eller se blot i flere landes jagtudbyttestatistikker, hvor f.eks. Sveriges jagtudbyttestatistik for råvildt ser sådan ud:

Denne statistik råvildt i Sverige

I Sverige blev i 2019 skudt 99.000 stykker råvildt.

Vi har i Danmark samme årlige fald i jagtudbyttet hos råvildt, på ca. 3 % årligt i snit, som i det svenske fald i jagtudbyttet hos råvildt. – Den danske jagtudbyttestatistik for råvildt ser sådan ud:

Denne statistik råvildt i Danmark

I Danmark blev der i 2019 skudt ca. 87.000 stykker råvildt.

I de nordiske lande er også elgbestandene faldende. – Se f.eks. jagtudbyttestatistik for elg i Sverige:

Denne statistik elg i Sverige

I Sverige blev der i 2019 skudt ca. 80.400 elge. 

Ud fra sete ovenstående diagrammer må konstateres, at der er gået noget særdeles galt i vore råvildt,- og elgbestande i flere lande – og de første der berøres af dette er jægerne og jagtudlejerne.

Nu kunne nogle måske spørge om hvad vi skal bruge disse afskydningsværktøjer til, da vi jo på mange jagtarealer har tilladelige antal skudte dyr, ligesom vi i Sverige har kvoter på elg. – Hertil må siges, at disse tilladelige antal og kvoter jo må konstateres forkerte, og at intet lovligt kan hindre jægere i at afskyde korrekt og bæredygtigt, og herved sikre samfundsnyttig bevarelse af vildtbestande.

Kan vi jægere så yderligere, ved at afskyde korrekt på jagtarealerne, forbedre triveligheden i bestanden, forbedre bestandssammensætningen, forbedre sammensætningen i bukkebestanden mv. – så skaber vi bæredygtig jagt med bedre jagtoplevelser. – Det skal ikke glemmes, at råvildtjagt og elgjagt er en meget betydende livsstil hos mange jægere – og at vi formentlig imødeser yderligere bestandsfald, hvis vi ikke selv gør noget, eller imødeser pålagte restriktioner. .

Målsætningen bag Afskydningsværktøjer er, at der på de enkelte distrikter afskydes et sandsynligt rigtigt antal dyr, hvilket vil give et sandsynligt rigtigt og bæredygtigt jagtudbytte på landsplan. Afskydningsværktøjernes nøjagtighed i resultater er på basis af distrikternes gennemsnit, og hvor visse udslagsgivende input vedrørende jagtarealets kvalitet må afgøres/vælges af Bruger så objektivt som muligt.

Afskydningsværktøjer (de fleste af disse) virker på dén måde, at du får oplyst data for dit eget arealsatte jagtareal, som viser sandsynlige antal dyr på dit jagtareal og hvor mange handyr, hundyr og unger du hér kan afskyde, for at der i distriktet og på landsplan afskydes bæredygtigt – dvs. at Afskydningsværktøjer viser værdier for et kvalitetsmæssigt gennemsnitligt jagtareal i dit valgte distrikt.

 

Grundidéen i Afskydningsværktøjer er, at hvis alle afskyder på deres jagtarealer ud fra værktøjernes anbefalede afskydningsantal på et gennemsnitligt jagtareal i det valgte distrikt – så bliver bestandsudtaget bæredygtigt i både distriktet og på landsplan. – Dog kan jagtarealerne også kvalitetssættes individuelt i værktøjerne, se Manual.

 

Du kan altså også ændre i Afskydningsværktøjets foreslåede kvalitet for et gennemsnitligt jagtareal i det valgte distrikt – dersom dit eget jagtareal er klart påviseligt og definerbart bedre eller ringere end distriktets gennemsnitlige jagtareal, hvilket du skal gøre så objektivt som muligt. (Har du f.eks. større skovprocent på dit jagtareal end skovprocenten i distriktet, hvilket kan slås op på nettet – se mere i Manual).

 

Således giver Afskydningsværktøjer dig mulighed for at tilføre input (kvalitets indeks), som passer lige til, og er specifikt for dit jagtareal.

 

De fleste jægere kender cirka kvaliteten i mange distrikter, og denne cirka kvalitet er meget mere ensartet indenfor det enkelte distrikt, end fra distrikt til distrikt.

 

Der er selvfølgeligt forskelle på de enkelte jagtarealer indenfor det valgte distrikt, da et jagtareal jo kan bestå af én stor pløjemark – hvilket imidlertid nok er sjældent at en jæger vælger som jagtareal. Dog kan en sådan pløjemark ligge op til skovområder (eller mellem skove), og dette kan brugeren af afskydningsværktøjet så indarbejde i Afskydningsværktøjet ved at vælge et passende kvalitets indeks, efter eget objektivt valg.

 

Ligger der f.eks. en stor sø på jagtarealet, kan brugeren fratrække søens areal i jagtarealets størrelse.

 

Årsagerne til bestandsfaldene: 

I en stor bagvedliggende, 6 års simulerende International Vildtanalyse er årsagerne til bestandsfaldene hos råvildt i 8 lande og hos elg i 3 lande fundet: Disse er, at bestandsudtagene er lidt for store – og at det især er anvendte afskydningsfordelinger mellem skudte handyr, hundyr og unger, som er helt forkerte.

Derudover ødelægges sammensætningen i bukkebestandene meget drastisk, ved de sete hjemmestrikkede afskydningspolitikker for de trofæbærende handyr, f.eks. “Vi skyder ingen spidsbukke”, “Vi skyder ingen gaffelbukke” og “Vi skyder kun fra toppen”.  

Og så kommer vi ikke udenom, at der på mange små jagtarealer afskydes mangefold flere dyr end jagtarealet kan bære, altså i forhold til det antal dyr der kan forventes at “tilhøre” jagtarealet.

Til skade for bestandene, og til stor forvirring hos jægerne, ses også gennem mange år, et utal af helt modsatrettede anbefalinger og anvisninger på afskydning, især vedrørende råvildt. Jægerne læser disse og mange efterlever det læste – men de kan jo ikke alle være rigtige, når de er så vidt forskellige.

Slutteligt skal med, at der på mange jagtkonsortier tillades afskudt hvad der svarer til hele efterårsbestanden af voksne handyr, voksne hundyr og unger – og ofte flere.

Heldigvis ser det ud til, i udførte bestandsanalyser af råvildt i 8 lande og af elg i 3 lande, at der ikke skal de helt store ændringer til i afskydningen (udbytteprocenten og afskydningsfordelingen) – for at rette op på vores nuværende negative udviklinger i bestandene.

I Afskydningsværktøjer – Cull Tools kan du teste din viden om råvildt i 8 lande og om elg i 3 lande – og du kan samtidigt se om du er en god bestandsforvalter på afskydningssiden.

Se et par fotos fra Afskydningsværktøjer:

Afskydningsværktøjers start: 

Starten af Afskydningsværktøjer.

Afskydningsværktøjers Europakort:

– hvor du klikker på de farvede cirkler for at hoppe direkte til ønskede Afskydningsværktøj.

Indgang til Afskydningsværktøjer i Europakort

Indgang til Afskydningsværktøjer:

Du kan også gå direkte til ønskede Afskydningsværktøj fra viste oversigt over de 15 værktøjer:

Se flereFotos fra Afskydningsværktøjer” i Galleri – herunder også et foto af ét af “Afskydningsværktøjerne” og “Manual”.

Afskydningstabeller råvildt:

Du får også, sammen med Afskydningsværktøjer, stillet nogle statiske tabeller til rådighed, i hvilke du med en lommeregner kan finde det vejledende bæredygtige bestandsudtag vedr. råvildt på dit eget jagtareal – i 8 lande.

Disse tabeller kan du kopiere over i et dokument, som du kan tage billeder af og lægge over på din tlf., tablet eller plade – så har du dem ved hånden.

Man kan se disse Afskydningstabeller i Galleri: “Fotos fra Afskydningsværktøjer”.

Jeg håber at du vil få nytte og glæde af Afskydningsværktøjer.

Med venlig hilsen

Jack Hansen

Only fools fall in love and I guess I´m one of them

Lige nu er der en kampagnepris for Afskydningsværktøjer på danske kroner: 300 

Ved køb og brug af Afskydningsværktøjer mv. accepterer du Disclaimer og Forbehold. 

Du kan altså, for under prisen på en pakke patroner eller en solbrille, erhverve dig værktøjer som gør dig i stand til at se det sandsynlige antal dyr på dit jagtareal – og se hvad du på dit jagtareal kan afskyde bæredygtigt af handyr, hundyr og unger – og også se hvordan du bør afskyde i bestanden af trofæbærende handyr.

Ved køb og brug af disse værktøjer deltager du også i bevarelse af jagtbare vildtbestande, du er med til at skabe bæredygtig jagt, du er med til at undgå at vi jægere og jagtudlejere får restriktioner på jagten – og du forbedrer dine og vores jagtlige oplevelser.

Den bagvedliggende Vildtanalyse:

Startside Vildtanalyse hoved.

Afskydningsværktøjerne og Afskydningstabellerne ovenfor er udført på basis af resultaterne i en stor international simulerende Vildtanalyse / bestandsanalyse – og til orientering kan læses kort om denne, og der vises nogle få udvalgte fotos fra Vildtanalysen.

Vildtanalysen udkommer snart.

Medaljebuk i Raskarum S 2013
Hvid rå Giesegaard DK 2021