Råvildt og elgbestande er kraftigt faldende i flere lande. – I f.eks. Danmark er råvildtbestanden faldet ca. 34 % fra 2009 til 2020 – og gør vi ikke noget ved dette nu, risikerer vi at miste vores fine råvildtjagt og/eller at blive pålagt restriktioner. 

 

Hos populære vildtarter som råvildt og elg, kan der kun være to årsager til bestandsfald – enten at jagtudbyttet er for stort og/eller at afskydnings-fordelingen er forkert. – Det er uholdbart at fortsætte med tilladelige afskydningsantal, som tilsyneladende er bestemt alene af f.eks. udbud og efterspørgsel samt hjemmelavede afskydningspolitikker, og da især når vildtudbyttestatistikkerne meddeler om gentagne bestandsfald år efter år.

 

Det må være 100 % nagelfast, at det er vildtudbyttestatistikken som fortæller os om (og dokumenterer), om vi afskyder korrekt – og at vi er nødt til at korrigere ud fra dette.

 

Selv om der på et tidspunkt kan komme restriktioner på råvildtjagt, ligesom der er kvoter vedr. elgjagt, samt tilladelig afskydning på mange større jagtarealer – er der intet lovligt der kan forhindre jægerne og jagtudlejerne i (indenfor kvoten og det tilladelige), at bruge den rigtige afskydning og den korrekte afskydningsfordeling i de jagtbare vildtbestande – og herved bevare vildtbestandene, de jagtlige oplevelser og indkomster.

 

Velkommen til denne hjemmeside, som tilbyder jægere, jagtudlejere og andre bestandsforvaltere en serie Afskydningsværktøjer – til brug for at der afskydes rigtigt og bæredygtigt i vildtbestandene i valgte land, i landets distrikter og helt nede på jægernes egne jagtarealer. – Dette gælder råvildt i 50 lande, elg i 20 lande, 198 andre hjortearter og mange andre lignende dyrearter i hele verden, og for at bevare bestandene og jagten.


Vil du vide hvor mange dyr du sandsynligvis har på dit jagtareal, og hvor mange handyr, hundyr og unger du bæredygtigt kan afskyde – sp er dette stedet. – Du kan også se den bedste afskydningsfordeling mellem spidsbukke, gaffelbukke og seksendere.

 

Mit håb med disse Afskydningsværktøjer er, at jægere, jagtudlejere m.fl. vil tage dette til sig. 

 

Dette fortjener også vildtbestandene og de mange ansvarsfulde jægere, som gør et stort stykke arbejde for naturen. – At se dette ødelagt af et blot lidt for stort årligt jagtudbytte og især en forkert afskydningsfordeling – er rigtigt ærgerligt.

   


Roe deer and moose populations are declining sharply in several countries. In e.g. Denmark the roe deer population has decreased approx. 34% from 2009-2020 – and if we do nothing about this now, we risk losing our fine roe deer hunt and/or being imposed restriction. 


In popular game species such as roe deer and moose, there can only be two reasons for population decline – either that the hunting yield is too large and / or that the cull distribution is incorrect. – It is unsustainable to continue with permissible numbers of shot animals, which is apparently determined solely by e.g. supply and demand, as well as homemade cull policies, and especially when game yield statistics report repeated population declines year after year.


It must be 100% certain, that it is the game yield statistics that tell us, and document, if we shoot correctly, and that we have to correct based on this.Although at some point there may be restrictions on roe deer hunting, just as there are now quotas for moose hunting, as well as permissible number of shot animals on larger hunting areas – there is nothing legal that can prevent the hunters and the hunting landlords from (within the quota and the permissible) using the right cull and the correct cull distribution in the huntable game populations – and thereby preserve the game populations, the hunting experiences and incomes.

 

Welcome to this webside, which offers hunters, hunting landlords and other population managers a series of Cull Tools – for use in being able shoot properly and thereby sustainably in the huntable wild game populations in the selected country, in the country´s districts and all the way down to the hunter´s own hunting areas. – This applies to roe deer in 50 countries, moose in 20 countries, 198 other deer species and many other similar animal species worldwide, and to preserve the populations and the hunt.


If you want to know how many animals you probably have in your hunting area, and how many males, females and cubs you can sustainably shoot – then this is the place – You can also see the best cull distribution between prickets, four- pointers and six- pointers.My hope with these Cull Tools is, that hunters, hunting landlords and others will take this to heart. 

 

The wild game populations deserves this, and also the many responsible hunters who do a great job for nature. – To see this being ruined by just a little too large annual hunting yield/cull and especially an incorrrect cull distribution – is really annoying. 

   

 


Ringsted, på Køgevej

Status denne webside fra 01.05.21-18.11.21:

83 lande har besøgt websiden.

Båndbredde (hentede data): 22,36 GB.

Viste sider: 32.517.

Hits: 165.969.

Status of website from 01.05.21-18.11.21:

83 countries have visited the site.

Bandwidth (downloaded data): 22.36 GB.

Pages displayed: 32,517.

Hits: 165,969.